NZDM Fénix

Pečovatelská služba

Výlet OAS a PS

 

Informace o zpracování osobních údajů

Charita Hranice, IČ: 45180326, se sídlem Purgešova 1399, Hranice (dále také jen „správce“), tímto prohlašuje, že ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále označováno jako „GDPR“) zpracovává osobní údaje subjektů údajů pro svou činnost, a je tedy správcem osobních údajů (tj. osobou, která určuje způsoby a účely zpracování osobních údajů).

 

Identifikační údaje správce:

Charita Hranice

Sídlo: Purgešova 1399, Hranice I – Město, 753 01 Hranice

IČ: 45180326

Zapsaná v rejstříku evidovaných právnických osob u Ministerstva kultury č.e. 8/1-02-709/1996

ID datové schránky: ebd3jj

Tel.: 581 606 615       email: gdpr@hranice.charita.cz

 

Zpracování osobních údajů

Charita Hranice zpracovává osobní údaje zejména v následujících oblastech:

 • agenda související s poskytováním sociálních služeb na základě zákona 108/2006 Sb.
 • agenda související s poskytování zdravotních služeb (Domácí zdravotní péče)
 • personální a účetní agenda
 • správa majetku a souvisejících smluvních vztahů
 • pořádání školení, kurzů a dalších akcí pro veřejnost
 • pořádání dobročinných sbírek

Pro zpracování osobních údajů svědčí správci tituly plnění zákonné povinnosti, plnění smlouvy, oprávněného zájmu správce nebo třetí osoby nebo souhlasu se zpracováním osobních údajů uděleného subjektem údajů. Při zpracování osobních údajů se správce řídí zákonem stanovenými lhůtami a lhůtami stanovenými po pečlivém zvážení ve vnitřním předpise tak, aby nedocházelo k porušování práv subjektů údajů.

V rámci zpracování osobních údajů je v některých případech nutné předat osobní údaje jiné osobě. Charita Hranice se snaží předávání minimalizovat, v některých případech je ale nezbytné pro splnění povinností organizace ze zákona, smlouvy nebo v rámci činnosti charity. Ve všech případech, kdy správce předává osobní údaje jiné osobě, dbá organizace o zajištění maximální ochrany práv subjektů údajů.

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Naše společnost v souladu se svými povinnostmi podle GDPR nemá povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů. V případě jakýchkoli přání nebo dotazů nás můžete kontaktovat poštou na adrese Purgešova 1399, 75301 Hranicec, nebo prostřednictvím e-mailu na adrese gdpr@hranice.charita.cz.

Protože dbáme na ochranu osobních údajů, určili jsme ve společnosti koordinátora GDPR, který je připraven reagovat na Vaše zprávy, přání a stížnosti tak, aby bylo dosaženo co možná nejvyšší spokojenosti na Vaší straně.

 

Práva subjektu údajů

Aby byla zajištěna možnost subjektů údajů rozhodovat v co možná nejširší míře o zpracování jejich osobních údajů, stanovuje GDPR řadu práv, která lze vůči jakémukoli správci údajů uplatnit. V případě, že se rozhodnete některé ze svých práv uplatnit, obraťte se buď na správce nebo přímo na našeho koordinátora GDPR.

Ve vztahu k osobním údajům může subjekt údajů uplatnit:

 • právo získat potvrzení o (ne)zpracovávání osobních údajů a na přístup k osobním údajům, které se subjektu údajů týkají;
 • právo na opravu nebo doplnění osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné;
 • právo na výmaz nebo omezení zpracovávání osobních údajů, pokud jsou splněny podmínky dané právními předpisy;
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se subjektu týkají;
 • právo na přenesení osobních údajů k jinému správci;
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze, pokud se bude domnívat, že zpracování osobních údajů je v rozporu s právními předpisy.