Hudebně-výtvarné dílny pro klienty DC Archa

 

S klienty Denního centra Archa, kterými jsou lidé s mentálním a kombinovaným postižením, jsme v minulosti několikrát navštívili keramickou dílnu v Domě dětí a mládeže Hranice. Vyzkoušeli jsme si techniky práce s keramikou s prvky ergoterapie - metody, která prostřednictvím smysluplného zaměstnávání usiluje o zachování a využívání schopností potřebných pro zvládání běžných denních, pracovních, zájmových a rekreačních činností u osob jakéhokoli věku s různým typem postižení.
Do našeho Denního centra jsme si pozvali lektorku muzikoterapie - metody patřící do skupiny arteterapií, která používá hudbu jako terapeutický prostředek; rozvíjí smysl pro rytmus, intonaci a souhru, odvahu projevovat se přede všemi přirozeně a po svém, rozvíjí jemnou motoriku a umožňuje vybít nahromaděné napětí.
Návštěvy keramické dílny, netradiční výtvarné techniky i muzikoterapie se nám velmi osvědčily, jelikož pomohly klientům při rozvoji jejich osobnosti, jemné i hrubé motoriky, získávání pracovních návyků a soustředěnosti. Rádi bychom tyto činnosti od roku 2021 zařadili mezi pravidelné aktivity (1x za měsíc, leden-červen, září-prosinec).
Vzhledem k finanční náročnosti jsme do této doby zmíněné aktivity navštěvovali pouze nahodile a velmi nepravidelně. Naší snahou je dát těmto činnostem systematickou strukturu, usadit je tak do jednotného rámce a především je začlenit do hlavního programu našeho Centra jako jeho stálou a pravidelnou součást.

Projekt je určen pro uživatele Denního centra Archa, jimiž jsou dospělé osoby s kombinovaným, zejména mentálním a tělesným postižením, které se pro svůj handicap nemohou zařadit do běžného pracovního procesu, mají omezeny možnosti sociálního uplatnění a zapojení se do kulturního a společenského života většinové společnosti.
Díky tomuto projektu bude docházet k intenzivnějšímu rozvoji schopností a dovedností jednotlivých klientů a následně i k lepšímu zapojení do společnosti.
To, co je pro zdravého člověka snadným úkolem, je pro naše klienty mnohdy velmi obtížnou činností, kterou potřebují neustále opakovat a tím si získat potřebné návyky. Získané zkušenosti a osvojení si schopností a dovedností mohou klienti využít dlouhodobě i v jiných oblastech života.

Projekt, v němž se budou výtvarné a hudební činnosti vzájemně doplňovat, prolínat a na sebe navazovat, bude naplněn prací s barvami, hlínou, netradičními výtvarnými technikami (enkaustika, malování na hedvábí a textil, práce s voskem a výroba svíček, pískování, …), prací s papírem, textiliemi, tvorbou jednoduchých hudebních nástrojů, hrou na hudební nástroje, hudební improvizací, pohybovými aktivitami při hudbě atd.

Pro realizaci projektu a současné zapojení všech účastníků bude potřeba dokoupit několik hudebních nástrojů (bonga, orffovy nástroje, …) a výtvarný materiál.

Projekt „Hudebně výtvarné dílny“ bude prostřednictvím hudebních a výtvarných činností s prvky muzikoterapie, ergoterapie a arteterapie a jejich kreativního i receptivního působení rozvíjet osobnosti uživatelů, jejich kreativitu, spontaneitu a fantazii. Účastníci budou mít jak možnost rozvíjet své motorické schopnosti a osvojovat si nové techniky uměleckého projevu, tak budou moci zejména systematicky podporovat svůj emoční vývoj, osobní sebevyjádření, a přispívat tak k vytváření kladných interpersonálních vztahů a k posílení vlastního sebevědomí.
Podaří-li se alespoň částečně přispět u osob se zdravotním postižením k jejich osobnímu rozvoji a k objektivnímu sebepojetí, budou schopny se lépe začlenit do společnosti ve svém přirozeném prostředí, do nejrůznějších zájmových komunit nepostižených a budou moci snáze, samostatněji a ochotněji využívat veřejných služeb v místě svého bydliště.

 

Tento projekt finančně podpořilalogo_moneta_money_bank