Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež FÉNIX

fénix2

 

Fénix

Vedoucí NZDM Fénix  Martina Olšová, DiS.

Kontaktní adresa

Tř. Čs. armády 211, 753 01 Hranice   Mapa
Zahradní 1330, 751 31 Lipník n. B.

Provozní doba

po - čt: 10:30 - 18:30; pá: 7:00 - 15:00
Letní provoz: po - pá 7:00 - 15:00

Otevírací doba kluboven

Hranice a Lipník nad Bečvou:
po - čt: 13:15 - 18:00,
pá 13:00 - 14:00 (poradenství, individuální práce)

Letní provoz: po - čt: 9:30 - 14:15, pá 13:00 - 14:00

Telefon 739 344 078 
E-mail martina.olsova@hranice.charita.cz
Nick facebooku Fénix Nzdm

 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Fénix je ambulantní sociální služba prevence, poskytovaná od roku 2007 dětem a mládeži z Hranic, Lipníku nad Bečvou a okolí.

 

Poslání

Posláním NZDM Fénix je předcházet možnému sociálnímu vyloučení a vzniku či rozvoji rizikového chování. Poskytuje potřebné informace, pomoc a podporu v nepříznivé životní situaci.

 

Našim cílem je

 • Omezit působení patologického vlivu prostředí na děti a mládež, a tím eliminovat zvyšující se růst kriminality u dětí a mládeže
 • Podporovat sociální začlenění uživatelů sociální služby do společnosti, chránit uživatele služby před sociálním vyloučením a zlepšit tak kvalitu jejich života

 

Cílová skupina NZDM

Cílovou skupinou NZDM Fénix jsou děti a mládež ve věku od 7 do 20 let z Hranic, Lipníku n. B. a okolí, které zažívají nepříznivé sociální situace, jsou ohroženy sociálně patologickými jevy nebo se u nich projevují známky rizikového chování. K naší cílové skupině patří také děti a mládež, které neumí nebo nemohou adekvátně využívat svůj volný čas, jež převážně tráví na ulici, a tím je narušen jejich sociální vývoj.

Mezi tyto osoby patří zejména:

 • neorganizovaná mládež, trávící svůj volný čas pasivně na ulici
 • děti a mládež z nepodnětného sociokulturního prostředí
 • děti a mládež s nízkou sociální přizpůsobivostí
 • děti a mládež ohrožené sociálně - patologickými jevy jako je záškoláctví, krádeže, výtržnictví, šikana a další trestná činnost na nich páchaná jinými osobami, zanedbávané děti a mládež, apod.
 • děti a mládež, které nemohou využívat zařízení, poskytující jim určenou nabídku aktivizačních činností a volnočasových aktivit (např. kroužky, sportovní kluby,…)
 • děti a mládež experimentující s návykovými látkami
 • děti a mládež potencionálně ohrožené výše uvedenými sociálními událostmi

Do cílové skupiny nespadají:

 • osoby nesplňující charakteristiky výše popsané cílové skupiny
 • osoby závislé na drogách, alkoholu a výherních automatechjedinci s poruchami chování
 • vyznačujícími se agresivitou, která by mohla ohrozit ostatní uživatele
 • duševně nemocné a mentálně postižené osoby, které vyžadují zvýšenou péči jiné osoby či neustálý zvýšený dozor nebo nejsou schopny nabídku NZDM adekvátně využít

Služba je dostupná během celého roku a ZDARMA.

 

Nabídka služeb

 • volnočasové aktivity
  - pravidelné(poslech hudby, malování, netradiční výtvarné techniky, sportovní a taneční vyžití, …)
  - nepravidelné (besedy, sportovní turnaje, výlety, návštěvy center pro mládež, ...)
 • situační intervence – sociálně nepedagogická práce v situacích s výchovným obsahem
 • informační poradenství – poskytování specifických informací (škola, rodina, vztahy, zaměstnanost, právní normy, rizika užívání návykových látek, bezpečný seznamování, …)
 • krizová intervence
 • případová práce – plánovaná dlouhodobá individuální práce s uživatelem
 • skupinová práce – cílená aktivita ve skupině
 • práce s blízkými osobami – poradenství a informační servis osobám blízkým uživatelům