historie a vznik

Charita Hranice začala psát svou historii v roce 1992. Olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner ji tehdy založil jako nestátní neziskovou organizaci. Jednalo se o dobrovolnou Charitu, jejíž činností byl především provoz šatníku. První ředitelkou hranické Charity byla paní Marie Macháčková. Po svém boku měla tehdy jen několik dobrovolnic, jež shromažďovaly, třídily a předávaly šatstvo sociálně slabým a potřebným. Navzdory všem personálním změnám zůstal charitní šatník až doposud naprosto věrný svému původnímu poslání.

Důležitým mezníkem byl pro hranickou Charitu rok 1999. Byla započata profesionální činnost zdravotních a sociálních služeb, pod vedením nového pracovního týmu v čele s paní ředitelkou Veronikou Polusovou.

 

  • Srpen 1999 - Organizace začala provozovat Charitní ošetřovatelskou a pečovatelskou službu

Tyto služby jsou od samého počátku terénními službami. Zdravotní a pečovatelské úkony jsou poskytovány v domácím prostředí uživatelů.

  • Duben 2000 - Uveden do provozu Stacionář Sv. Jiří

Tato ambulantní služba byla určena lidem, jejichž schopnosti jsou sníženy např. v oblasti osobní péče, používání veřejných míst, péče o domácnost, kontakt s rodinou a širším společenstvím. Činnost stacionáře byla cíleně po dohodě s uživateli ukončena v dubnu 2002, z důvodů požadavku uživatelů přenést tuto službu do domácího prostředí.

  • Srpen 2003 - Zahájen projekt služby Osobní asistence

Zajištěním výše uvedených služeb bylo docíleno poskytování komplexní péče, což umožnilo našim klientům zůstat ve svém domácím prostředí, kde neztrácí přímý kontakt s nejbližší osobou nebo svojí rodinou.

Projekt navazoval na činnost Stacionáře Sv. Jiří s tím, že péče o svěřené osoby se přenesla do domácího prostředí. Podstatou služby je osobní pomoc asistentek se zvládnutím běžných každodenních dovedností a úkonů. Osobní asistence je poskytována na základě aktuální potřeby uživatele v předem stanoveném rozsahu. Tato služba pomáhá rodinným příslušníkům zvládat náročnou péči o člena rodiny se zdravotním handicapem.

  • Leden 2006 - Otevřeno Denní centrum Archa 

Centrum se zaměřuje na poskytování sociální služby dospělým osobám se zdravotním, zejména mentálním a kombinovaným postižením. Posláním služby je podporovat uživatele při začleňování do společnosti, při utváření jejich vlastního samostatného života a vytváření životních hodnot. Jeho forma je ambulantní. Centrum vzniklo na základě zájmu rodičů, jejichž děti věkem ukončily docházku do speciální školy a neměly možnost se nadále účastnit výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností.

  • Září 2007 - Zahájen provoz Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Fénix 

Zařízení vzniklo z potřebnosti poskytnout podporu dětem ze sociálně slabých rodin z Potštátu a následně i Hranic a okolí. Činnost klubu předchází možnému sociálnímu vyloučení a vzniku či rozvoji rizikového chování. Poskytuje dětem a mladistvým potřebné informace, pomoc a podporu v nepříznivé životní situaci.

  • Leden 2009 - Sloučení Charity Hranice s Oblastní charitou Lipník nad Bečvou

Charita Hranice se tímto rozšířila o středisko Lipník nad Bečvou. Na středisku v Lipníku nad Bečvou je provozována registrovaná Charitní pečovatelská služba a středisko Ošetřovatelské služby.

  • Červen 2011 - Změna statutarního zástupce organizace 

K 1. červnu 2011 byl jmenován za odstupující paní ředitelku nový ředitel organizace pan Jan Hegar.

  • Červen 2011 - Stěhování služeb Denní centrum Archa a Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Fénix

Služby se přestěhovaly do nových prostor na ulici Čs. Armády. Slavnostní otevření proběhlo v rámci Týdne Charity 23. 9. 2011.  Přineslo  to usnadnění organizace práce a zkvalitnění poskytovaných služeb.

  • Leden 2014 - Rozšíření Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Fénix

V lednu 2014 byl ve spolupráci s městem Lipník nad Bečvou otevřen nový klub Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Fénix na sídlišti Zahradní.