Pečovatelská služba - Hranice

pshra

 

chps hranice

Vedoucí Charitní pečovateské služby: Lucie Kopecká
Kontaktní adresa: Purgešova 1399, 753 01 Hranice   mapa
Pracovní doba: 7:00 - 15:00 hod.
Telefon: 733 755 986 
e-mail: lucie.kopecka@hranice.charita.cz

 

Charitní pečovatelská služba je …

… terénní sociální služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech osob vyjmenované úkony.Denní kapacita služby je 51 klientů (z toho 30 dovoz jídla)

 

Naším posláním je …

… pomoci zajistit našim klientům vést plnohodnotný život v podmínkách svého sociálního prostředí, podporovat soběstačnost v péči o svoji osobu, svých zájmů a zajištění chodu domácnosti, pokud to jejich zdravotní stav nebo konkrétní životní situace vyžaduje a dovolí.

 

Cílem Charitní pečovatelské služby je:

 • klient žijící dle svého přání co nejdéle v přirozeném domácím prostředí
 • klient, který má zajištěnou potřebnou míru podpory soběstačnosti
 • klient aktivizovaný na základě individuálního plánu 
 • zachování sociálních vazeb a životního stylu klienta    

 

Pro koho je naše služba určena?

Cílovou skupinu Charitní pečovatelské služby tvoří osoby s chronickým nebo tělesným postižením od 19 let věku, senioři, kteří z důvodu svého zdravotního stavu, snížené soběstačnosti při zajištění péče o svoji osobu, své zájmy a chod domácnosti službu nezbytně potřebují a nemohou si ji zajistit v požadovaný čas jinak a rodiny z regionu Hranicka, ve kterých se narodily současně tři a více dětí.

 

Osoby, kterým nemůže být poskytnuta kvalifikovaná pečovatelská služba:

 • osoby, jejichž stravování vyžaduje speciální dietu (při dovozu jídla)

 

Jakými zásadami se řídíme?

 • Zásada partnerství – pracovník a klient jsou rovnocennými partnery
 • Respektování klienta – ke každému klientovi přistupujeme jako k jedinečné osobnosti, bez předsudků, dbáme na jeho individuální potřeby
 • Respektování soukromí klienta
 • Empatický a vřelý přístup ke klientovi – klientovi vyjadřujeme pozitivní zájem, emoční účast, schopnost naslouchat
 • Respektování a podpora soběstačnosti klienta – usilujeme o co největší míru soběstačnosti klienta, klient sám rozhoduje o průběhu služby
 • Spolupráce s blízkými osobami klienta – na základě přání klienta úzce spolupracujeme s nejbližšími příbuznými nebo jinými klientem určenými osobami
 • Zachování mlčenlivosti a důvěrnosti informací – informace získané od klientů v rámci poskytovaných služeb jsou důvěrné, pracovníci zachovávají mlčenlivost a dbají na důvěrnost sdělovaných skutečností, může se jednat např. o rodinné a majetkové poměry klienta, atd.

 

Kdy službu poskytujeme?

Charitní pečovatelská služba se poskytuje v pracovních dnech v době od 7.00 do 15.00 hodin. V nezbytných případech poskytujeme službu i mimo tento čas od pondělí do neděle v podvečerních hodinách, o víkendu v dopoledních hodinách a to vše po individuální domluvě. V tomto čase se již vykonává pouze pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně a pomoc při zajištění stravy. Mezi případy, kdy se služba poskytuje mimo stanovenou pracovní dobu, patří zejména osamělost zájemce, kdy nemá možnost si službu jinak zajistit.

 

Jaké služby poskytujeme

Charitní pečovatelská služba poskytuje svým klientům základní činnosti uvedené v § 40 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Jednotlivé úkony jsou uvedeny v § 6 vyhlášky č. 505/2006 Sb.

Mezi základní činnosti patří:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o svoji osobu (pomoc při podávání jídla a pití, pomoc při oblékání, pomoc při samostatném pohybu, při přesunu na lůžko nebo vozík,…)
 • pomoc při osobní hygieně (koupel, pomoc při použití WC, péče o vlasy a nehty)
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (dovoz jídla, pomoc při podávání jídla, …)
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti (běžný úklid, nákup, pochůzky,…)
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovody, komunikace,…)