Osobní asistence

asist

 

osobní asistence

Vedoucí osobní asistence  Alena Pavelková 
 Kontaktní adresa  Purgešova 1399,Hranice 753 01
 Pracovní doba  6:30-14:30
 Telefon 739 245 989
 E-mail:  alena.pavelkova@hranice.charita.cz

 

Naše poslání

Posláním Osobní asistence Charity Hranice je individuální podpora člověku při zvládání každodenních úkonů, které by za běžných okolností zvládal sám bez dopomoci. Podporujeme klienty v soběstačnosti, samostatnosti a aktivním začleňování do přirozeného prostředí.

Službu poskytují kvalifikovaní pracovníci lidem žijícím v regionu Hranicka 24 hodin denně.

 

Naším cílem je

 • Klient žijící plnohodnotným životem běžného vrstevníka.
 • Spokojený klient, který je v rámci svých možností soběstačný.
 • Služba Osobní asistence pružně reagující na aktuální potřeby svých klientů.
 • Služba vykonávaná kvalifikovaným a profesionálním personálem.
 • Personál pracující a smýšlející eticky, ekologicky a ekonomicky.

 

Službu poskytujeme

Cílovou skupinu Osobní asistence tvoří osoby se zdravotním postižením od 19 let a senioři, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu tuto službu potřebují a nejsou schopni si ji sami nebo s dopomocí rodiny v požadovaný čas zabezpečit.

Službu neposkytujeme

Službu neposkytujeme osobám s psychickým onemocněním, osobám s těžkým kombinovaným postižením a osobám, které se aktivně nepodílejí na průběhu služby.

 

Zásady poskytování služby

 • Lidská důstojnost – přístup, který vychází z potřeb a zájmů klienta je na prvním místě, snažíme se tedy   vytvářet takové podmínky, v nichž má každý klient možnost uplatnit svou vůli a jednat na základě svých rozhodnutí, respektujeme práva klientů a přistupujeme k nim ohleduplně a vstřícně.
 • Individuální přístup – každý klient je osobností, je tedy třeba dbát na jeho individuální potřeby.
 • Samostatnost klienta – osobní asistenti i organizace usilují o co možná největší samostatnost klienta  nejen v rozhodování, ale také v převzetí zodpovědnosti za svá rozhodnutí.
 • Podpora při využívání běžných veřejných služeb – osobní asistenti se snaží předcházet závislosti klienta na službách Charity Hranice a podporují klienta ve využívání běžných služeb.
 • Zastupitelnost pracovníků – u každého klienta dochází k zaučení více pracovníků, aby byli schopni zajistit službu i v případě nepřítomnosti stávající osobní asistentky a klient nepřišel o nasmlouvanou službu.
 • Profesionální a odborný přístup – služby jsou zajišťovány odborně kvalifikovanými pracovníky, kteří je poskytují dle standardů kvality sociálních služeb.

 

Poskytujeme tyto činnosti

Osobní asistence poskytuje svým klientům služby dle § 39 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb. Klienti si dále vybírají z činností rámcově uvedených v tomto zákoně, které jsou poté uvedeny v příloze smlouvy. Mezi činnosti, které poskytujeme patří:

 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu.
 • Pomoc při osobní hygieně.
 • Pomoc při zajištění stravy.
 • Pomoc při zajištění chodu domácnosti.
 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 

Metody používané při práci s klientem

 • Individuální rozhovor – při této metodě je důležitá snaha přizpůsobit se komunikačním dovednostem klienta.
 • Aktivizace klienta – vycházíme z aktuálního zdravotního stavu klienta.
 • Individuální plánování – pracovníci sestavují společně s každým klientem tzv. individuální plán, ve kterém si upřesňují, jak by měla dle klienta služba vypadat a zároveň si stanoví cíl, kterého chtějí během průběhu služby dosáhnout.
 • Model vrstevníka – snažíme se vytvářet klientovi příležitosti, které jsou v naší kultuře běžné pro člověka stejného věku, pohlaví a sociálního zázemí.
 • Práce s rodinou – probíhá pouze v případě, pokud si to klient přeje.