Vnitřní pravidla služby

 

 

V současné době vnitřní pravidla aktualizujeme. Nová vnitřní pravidla budou 1. 1. 2023

 

Tato vnitřní pravidla jsou platná od 1. 6. 2019

Vnitřní pravidla služby ke stažení zde:

vnitřní pravidla 2-2020 na WEB.Stránky charity

Vážená klientko, vážený kliente,

předkládáme Vám Vnitřní pravidla naší Charitní pečovatelské služby (dále jen „CHPS“), která obsahují základní informace o nás a stanovují formu naší vzájemné spolupráce. Tato pravidla jsou oboustranně závazná.

kolektiv pracovníků CHPS Lipník

 

Základní údaje o službě

Název a adresa služby Charitní pečovatelská služba středisko Lipník nad Bečvou, Křížkovského 68/3, 751 31 Lipník nad Bečvou (naproti Zvonici)
E-mail lipnik@hranice.charita.cz
Název a adresa provozovatele Charita Hranice, Purgešova 1399, 753 01 Hranice, 581 606 615 (budova ÚP, bývalý Kavris)
Ředitel Jan Hegar, 731 619 883, Purgešova 1399, 753 01 Hranice (zadní vchod do budovy, suterén)
Webové stránky www.hranice.charita.cz
45180326
DIČ CZ45180326
Identifikátor služby 3235520
Vedoucí služby 777 238 520,  581 772 089
Sociální pracovnice 733 741 747

 

 

Poslání

Posláním Charitní pečovatelské služby je pomoci zajistit našim klientům vést plnohodnotný život v podmínkách svého sociálního prostředí, podporovat soběstačnost v péči o svoji osobu, své zájmy a pomoci zajistit chod domácnosti, pokud to jejich zdravotní stav nebo konkrétní životní situace vyžaduje a dovolí.

 

Cílová skupina a cíle služby

Naše služba je určena pro osoby se sníženou soběstačností:

 • osoby s chronickým onemocněním od 19 let: dospělé osoby se sníženou soběstačností z důvodu dlouhodobého onemocnění (např.: srdeční choroby, onkologické onemocnění, onemocnění dýchacích cest, diabetes, roztroušená skleróza, stomie, onemocnění jater,…)
 • osoby s tělesným postižením od 19 let: dospělé osoby se sníženou soběstačností z důvodu tělesného postižení (amputace, zrakové postižení, stavy po cévní mozkové příhodě, …)
 • senioři: osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku, které potřebují pomoc
  v základních životních dovednostech, zejména v péči o svoji osobu a domácnost

Osoby, kterým nemůže být poskytnuta kvalifikovaná pečovatelská služba:

 • osoby s těžkým kombinovaným postižením
 • osoby, které trpí těžkými psychiatrickými poruchami
 • osoby, jejichž stravování vyžaduje speciální dietu (při dovozu jídla)

Cíle naší služby:

Hlavním cílem CHPS je umožnit našim klientům žít co nejdéle v přirozeném domácím prostředí dle svého přání a zachovat či zvyšovat kvalitu jejich života.

Dílčí cíle:

 • klient, který má zajištěnou potřebnou míru podpory soběstačnosti
 • aktivizace klienta na základě jeho individuálního plánu
 • zachování sociálních vazeb a životního stylu klienta
 • služba poskytovaná kvalifikovaným a profesionálním personálem

 

Služby

Poskytujeme:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Služby poskytují kvalifikované pečovatelky na základě uzavřené Smlouvy o poskytování Charitní pečovatelské služby (dále jen Smlouva).

Klientovi jsou poskytovány pouze ty úkony, které má sjednané v rámci Smlouvy a dále konkretizované v Individuálním plánu.

Neposkytujeme fakultativní služby (poskytujeme jen základní služby dle zákona o sociálních službách).

 

Územní působnost

Lipník nad Bečvou včetně místních částí (Nové Dvory, Trnávka, Loučka, Podhoří, Podhůra), Bohuslávky, Bezuchov, Lhota, Dolní Nětčice, Dolní Újezd (vč. Skoky), Hlinsko, Horní Nětčice, Jezernice (vč. Přední Familie), Kladníky, Oldřichov, Oprostovice, Osek nad Bečvou, Veselíčko (vč. Vicínov, Tupec), Soběchleby, Týn nad Bečvou, Radotín, Žákovice.

 

Doba poskytovaných služeb

Charitní pečovatelskou službu můžete využít v pracovní dny od 7:00 do 15:00. V ojedinělých situacích i od 15:00 – 19:30.

S přihlédnutím k Vašim potřebám a možnostem kapacity zařízení lze čas poskytování služby po dohodě rozšířit i na víkendy a svátky (7:00 – 19:30). Mezi případy, kdy službu poskytujeme v tuto dobu, patří zejména osamělost klienta, kdy nelze službu zajistit jinak. V těchto časech však vykonáváme pouze nezbytně nutné úkony (pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy), jiné úkony jen v odůvodněných případech.

Službu ve všední dny odpoledne (15:00 – 19:30), o víkendech a svátcích zajišťuje pouze jedna pečovatelka. Kapacita poskytování služby je proto v těchto časech omezena především na osamocené klienty.

Službu dovoz obědů poskytujeme v pracovní dny. Mimo pracovní dny dovážíme obědy za podmínky, že u klienta v době oběda provádíme i jiné úkony pečovatelské služby, bez nichž by nemohl zůstat doma (osobní hygiena, podání stravy).

V ranních hodinách upřednostňujeme klienty, kteří potřebují pomoc s ranní hygienou, přípravou a podáním snídaně. V poledne dáváme přednost klientům, kteří požadují úkony typu dovoz oběda, pomoc a podpora při podávání jídla a pití a osobní hygiena (výměna pleny, přesun na pokoj.WC). Pro koupele, nákupy, úklidy apod. využíváme zpravidla čas mezi ranní hygienou a rozvozem obědů a dobu po rozvozech obědů.

Charitní pečovatelskou službu neposkytujeme v nočních hodinách.

 

Platba za službu

Před podpisem smlouvy Vás seznámíme s aktuálním Ceníkem Charitní pečovatelské služby středisko Lipník nad Bečvou (dále jen „Ceník“), který je schválen statutárním orgánem Charity Hranice a o jehož změnách Vás budeme informovat vždy nejméně 14 kalendářních dní předem.

Za poskytnuté služby platíte zpětně za uplynulý kalendářní měsíc dle aktuálního Ceníku a dle podmínek sjednaných ve Smlouvě. Zpravidla do 10. kalendářního dne v měsíci Vám předložíme „Měsíční vyúčtování poskytovaných služeb“ pro odsouhlasení celkové částky. Na uhrazení částky máte následujících 14 dní.

Účtovaná částka se skládá z

 1. času přímé péče (tzn. vykonané činnosti) – jedná se o čas, který u Vás pečovatelka stráví. Začíná běžet vstupem pečovatelky do Vaší domácnosti („otevřením dveří“) a končí odchodem z Vaší domácnosti („zavření dveří“). U nákupů a pochůzek počítáme celkový čas strávený tímto úkonem včetně času cesty do obchodu příp.na úřady apod.
 2. času nezbytného k zajištění činností (dále jen ČNZČ, např. příprava pomůcek a materiálu, studium dokumentace, čas strávený na cestě k Vám apod.). Tato částka se účtuje jen při osobním setkání s Vámi. Během jednoho setkání se účtuje jen 1x a to i když je vykonáváno více činností. Naopak, pokud Vás během dne navštívíme např. 3x – pak je i tato částka započítána 3x. Částku neúčtujeme u úkonových činností (např. u dovozu obědů)
 3. úkonové sazby – je např. u dovozu obědů, praní a žehlení prádla na Charitě, velký nákup,…. U úkonových činností nepočítáme ČNZČ. Pokud u dovozu obědu zároveň provádíme i další časové činnosti (např. chystání jídla), pak ČNZČ nezapočítáváme.

Možnosti platby

 • v hotovosti – po předložení vyúčtování částku zaplatíte přímo pečovatelce, vedoucí služby, sociální pracovnici nebo v sídle služby vždy oproti účtence
 • převodem na účet – po předložení vyúčtování částku převedete na bankovní účet Charity: č. ú. 27-6448390227 / 0100 (Komerční banka), variabilní symbol 202, do zprávy pro příjemce prosím uveďte příjmení klienta a měsíc, za který platíte

Nezaplacení za služby

Při nezaplacení úhrady za poskytované sociální služby v termínu sjednaném ve Smlouvě nejprve hledáme příčiny nezaplacení (zapomenutí, zpoždění výplaty dávek, nutné finanční výdaje) a v případě jejich zjištění se s Vámi domluvíme na individuálním řešení Vaší situace. Zpravidla se domlouváme na finanční spoluúčasti s Vašimi rodinnými příslušníky.

Pokud nenajdeme společné řešení a Vy částku neuhradíte do 14 dní od řádného termínu splatnosti, dojde k vypovězení Smlouvy ze strany Charity Hranice.

Zproštění od platby (dle par. 75, odst. 2 Zákona č. 108/2006 Sb.)

Od platby za Charitní pečovatelskou službu jste zproštěni, jestliže prokážete, že spadáte do jedné ze 4 níže uvedených skupin:

 1. účastník odboje
 2. osoba, která je účastna rehabilitace
 3. osoba zařazena v táboře nucených prací
 4. pozůstalí manželé po výše uvedených osobách starší 70-ti let
 5. rodina, kde se současně narodily 3 a více dětí, a to do 4 let věku těchto dětí

Více informací ke zproštění od platby Vám poskytne naše sociální pracovnice.

 

Práva a povinnosti poskytovatele  služby

Závazky poskytovatele

Charita Hranice se zavazuje:

 • poskytnout Vám kvalifikovaného pracovníka pečovatelské služby a nadále jej vzdělávat v oblasti péče o seniory a osoby s tělesným postižením či chronickým onemocněním
 • zajistit Vám náhradu za pečovatelku v době její nemoci a čerpání dovolené či náhradního volna
 • nakládat s Vašimi osobními údaji v souladu s platnou legislativou ČR a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 GDPR.
 • pokud nám svěříte klíče od vchodu, bytu nebo branky, budeme s nimi zacházet tak, aby nedošlo k jejich zneužití (klíče uchováváme v uzamykatelné skříni na středisku, jsou označeny bez možnosti Vaší identifikace). O zapůjčení sepisujeme Dohodu o výpůjčce klíčů. Konkrétní použití je popsáno ve Vašem Individuálním plánu
 • před započetím služby u Vás vypracovat Individuální plán služby a dle Vašich potřeb jej aktualizovat (minimálně 1x za půl roku).
 • chovat se k Vám způsobem, který nenarušuje Vaši lidskou důstojnost a nebrání v naplňování Vašich lidských práv a oprávněných zájmů
 • respektovat Vaše přání související s výkonem služby a dle Vašich potřeb po vzájemné dohodě měnit rozsah poskytovaných činností

Práva poskytovatele

Charita Hranice si ponechává právo na:

 • změnu pečovatelky z důvodů nutných organizačních záležitostí, při čerpání dovolených nebo náhradního volna a při nemoci pečovatelky
 • změnu rozsahu, omezení nebo posunutí služby v případě některých provozních, havarijních a nouzových situací např. v době epidemií z důvodu vysoké nemocnosti pracovníků, nebo při nepříznivé situaci vzniklé na cestě ke klientovi nebo u předešlého klienta.
 • nošení označeného charitního oblečení a příjezd označeným charitním autem, pokud se ve svém individuálním plánu nevyjádříte jinak
 • vedení Vašich osobních údajů (viz.dále)
 • přístup pracovníků k Vašim osobním údajům, které pro výkon služby nezbytně potřebují (jméno, bydliště, datum narození, telefonní číslo, Individuální plán, Smlouva,…)
 • ukončení Smlouvy v případě hrubého porušení Vašich povinností vyplývajících ze Smlouvy, a to po opětovném napomenutí (viz. dále)

Zpracování osobních údajů

Charita Hranice chrání Vaše osobní údaje podle článku 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“). Charitní pečovatelská služba zpracovává o Vás ve smyslu GDPR osobní údaje (Jméno, příjmení, bydliště, datum narození, telefonní číslo, mailová adresa) za účelem plnění Smlouvy o poskytování služby, za účelem vedení účetnictví a za účelem ochrany oprávněných zájmů Charity Hranice v případě sporů vzniklých v souvislosti s plněním této Smlouvy.

Osobní údaje o Vás zpracováváme po celou dobu trvání smlouvy a následně 10 let po ukončení smlouvy.

Charita Hranice jmenovala v souladu se svými povinnosti podle GDPR kontaktní osobu pro ochranu osobních údajů, kterou je možné kontaktovat na tel. čísle 731 619 883 nebo na e-mailové adrese gdpr@hranice.charita.cz. Na tuto osobu se můžete v případě nejasností obrátit.

Údaje, které k poskytování služby potřebujeme, jsou:

 • Vaše jméno, příjmení, datum narození, bydliště (nutné k identifikaci klienta
  a k sepsání Smlouvy)
 • telefonní kontakt na Vás, příp. rodinného příslušníka nebo Vámi zvolenou osobu (slouží k rychlé výměně informací)
 • jméno ošetřujícího lékaře (pouze pokud u lékaře vyzvedáváme v rámci pochůzek lék.předpisy apod, nebo Vás k lékaři doprovázíme)
 • informace o Vašem zdravotním stavu, ve smyslu omezení vyplývajících z Vašeho zdr.stavu (pro rychlejší řešení náhlých změn Vašeho zdravotního stavu, pro nastavení poskytovaných služeb v rámci Individuálního plánu)
 • informace o bytových podmínkách (slouží k lepší orientaci našich pracovnic např. při úklidech nebo při pomoci s osobní hygienou)

Dokumenty s Vašimi osobními údaji jsou uložené v uzamykatelné skříni v kancelářích pečovatelek a u vedoucí služby, k těmto dokumentům mají přístup jen pracovníci služby a na požádání Vy nebo Vámi pověřená osoba. Údaje v počítači jsou zabezpečeny heslem.

 

Možnosti omezení služby

Na základě s Vámi uzavřené Smlouvy o poskytování Charitní pečovatelské služby jsme povinni poskytnout Vám péči ve smluveném čase a rozsahu. Mohou však nastat výjimečné situace, kdy to nebude možné a kdy budeme nuceni se s Vámi domluvit na omezeném rozsahu poskytování služby či na jejím dočasném pozastavení. Jedná se o tyto případy

 • nedostatečné personální zajištění z důvodu onemocnění více pečovatelek (např. chřipková epidemie): budeme Vás o této situaci informovat a domluvíme s Vámi případné odhlášení nebo úpravu služby (pro poskytování služby upřednostňujeme klienty, u kterých by její absence mohla ohrozit jejich zdraví – pomoc s hygienou, podání jídla apod.)
 • klient je nemocný a může nakazit pracovníka naší služby: v případě onemocnění klienta chorobou, která může vážně ohrozit zdraví nebo život pracovníka (žloutenka,…), přerušíme poskytování služby a odkážeme klienta na lékařské vyšetření. U běžných infekčních onemocnění (chřipka, angína…) může vedoucí CHPS po domluvě s klientem snížit rozsah poskytovaných úkonů. Pracovníci i klient dbají na zvýšenou hygienu (desinfekce, rouška).

 

Práva a povinnosti klienta služby

Povinnosti klienta služby

Jako klient naší služby jste povinen:

 • udávat pravdivé a přesné informace týkající se výkonu služby (např. osobní údaje nebo údaje související s poskytováním služby – rizika, upozornění, změny apod.)
 • odhlašovat naplánovanou službu co nejdřív minimálně 2 dny předem, u dovozu obědů alespoň 1 den předem.
 • odhlásit službu okamžitě jak je to možné, pokud došlo k náhlému zhoršení zdravotního stavu a původně naplánovanou službu není možné provést např. z důvodu akutní hospitalizace. V těchto situacích neúčtujeme neodhlášenou návštěvu.
 • službu, která byla z nějakého důvodu přerušena (hospitalizace,….) opět nahlásit alespoň týden dopředu
 • než nám předáte kontaktní údaje na blízké osoby, mít jejich ústní souhlas s tímto aktem
 • uhradit částku za poskytnutou službu zpětně za kalendářní měsíc nejpozději do 14. dne po předložení měsíčního vyúčtování čerpaných služeb
 • hlásit změny související s výkonem služby: změna osobních údajů, hospitalizace, přerušení služby,…
 • zajistit pečovatelce hygienicky přijatelné pracovní prostředí
 • zajistit pečovatelce bezpečné pracovní prostředí (pes či jiné zvíře, bytové podmínky,…)
 • na doporučení pracovnice CHPS si zajistit odpovídající kompenzační pomůcky (nepořízení pomůcek může vést k neposkytnutí služby)
 • chovat se k charitním pracovníkům důstojně
 • zajistit pro sjednané úklidy své domácnosti úklidový materiál (kbelík, hadr, saponáty, vysavač, apod.)
 • zajistit odpovídající prostředky pro úkony osobní hygieny (mýdlo, ručník, šampon, masážní krém, apod.)
 • přebírat jídlonosič s obědem osobně (týká se klientů, kterým dovážíme obědy)
 • dodržovat pokyny pro údržbu jídlonosičů (týká se klientů, kterým dovážíme obědy)
 • uhradit cenu jídlonosiče, který znehodnotíte (týká se klientů, kterým dovážíme obědy)

Práva klienta služby

Jako klient naší služby máte právo:

 • žádat změnu klíčového pracovníka, pokud to personální zajištění dovolí
 • na důstojné zacházení a ochranu osobních údajů
 • na soukromí, individuální přístup a zachování svého životního stylu
 • zvolit si při individuálním plánování cíl naší spolupráce a osobní cíl
 • žádat změnu rozsahu poskytovaných činností po vzájemné domluvě
 • ukončit Smlouvu bez udání důvodů
 • žádat prodloužení Smlouvy uzavřené na dobu určitou po vzájemné domluvě s vedoucí služby
 • nahlížet do dokumentace týkající se Vaší služby (Smlouva, vyúčtování, Individuální plán,…)
 • vyjadřovat svá přání a připomínky, pochvaly a stížnosti na kvalitu a průběh služby

 

Individuální plánování

Individuální plánování (dále IP) je součástí Charitní pečovatelské služby a pomáhá nám přizpůsobit službu „na míru“ potřebám konkrétního klienta. Dle Vašich potřeb si společně se sociálním pracovníkem nebo s klíčovým pracovníkem (zaměstnanec, který službu poskytuje zpravidla nejčastěji) průběh poskytované služby naplánujete. Plánování závisí jak na Vašich schopnostech, možnostech, potřebách či zdravotním stavu, tak na možnostech naší služby.

Úvodní IP vypracovává sociální pracovník před podpisem smlouvy dle informací ze sociálního šetření. Platnost úvodního IP je jeden měsíc, další IP tvoříme na dobu maximálně 6-ti měsíců.

K tvorbě IP si můžete přizvat svého rodinného příslušníka nebo člověka blízkého.

 

Postupy práce a popis poskytovaných úkonů

V této části jsou obecně popsány jednotlivé úkony, které poskytujeme. Pečovatelky při nich dodržují a dbají na bezpečí, hygienické zásady při péči o klienta a postupují dle níže uvedených popisů, které jsou konkrétněji popsány v metodice naší služby. Na požádání Vám tuto metodiku předložíme k nahlédnutí. Všechny úkony po vzájemné dohodě přizpůsobujeme Vašemu aktuálnímu zdravotnímu stavu a požadavkům v rámci Vašeho Individuálního plánu. Při všech níže popsaných úkonech pomáhá pečovatelka klientovi pouze v takové míře, kterou potřebuje, podporuje ho v soběstačnosti, postupuje podle jeho Individuálního plánu.  Úkony, které mohou v daný okamžik ohrozit Vaše, nebo pečovatelčino zdraví neprovádíme.

Pomoc a podpora při podávání jídla a pití

Jedná se o pomoc nebo podporu při podávání nachystané snídaně, dovezeného nebo již připraveného oběda, svačiny, popř. večeře. Sociální pracovnice nebo pečovatelka doporučí vhodné pomůcky pro větší samostatnost klienta při těchto úkonech.  Pečovatelka pomáhá klientovi najíst se a napít podle jeho potřeb, respektuje jeho tempo a pomáhá mu v míře, kterou potřebuje. Poskytuje mu pomoc při uchopení lžíce, příboru, nádoby s nápojem a při přenesení jídla k ústům, nebo plnou pomoc s krmením. Pečovatelka postupuje podle vypracovaného Individuálního plánu klienta a postupu práce a dodržuje hygienické zásady (např. před podáváním jídla si umyje ruce, nepodává zkažené nebo hygienicky nevyhovující jídlo). S klientem během podávání jídla přiměřeně komunikuje, připomíná pitný režim, připomíná užití léků (léky nechystáme).

Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek

Pečovatelka pomáhá klientovi s oblékáním a svlékáním oblečení – např. při ranní hygieně, pomoc s převlečením z pyžama do denního oblečení, při znečištění oděvu klienta apod. Pokud klient používá speciální pomůcky, vztahuje se pomoc i na tyto speciální pomůcky (u těchto pomůcek vyžadujeme zaučení v jejich používání). Pomoc při oblékání a svlékání spočívá ve slovním instruování, dopomoci nebo přímém provedení ze strany pečovatelky, která volí postup oblékání dle individuálních potřeb a stavu klienta. Klientům, kteří se na oblékání spolupodílejí, ponechává pečovatelka dostatek času. Pomoc při oblékání a svlékání zahrnuje také pomoc s obouváním, např. do domácí obuvi.

Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru

Pomoc při prostorové orientaci a samostatném pohybu zahrnuje pomoc při chůzi, procvičování chůze po rovině, do schodů, chůzi po bytě, po domě, popř. i krátkou chůzi venku před domem, dále nácvik a procvičování chůze s kompenzačními pomůckami (chodítko, francouzské hole…), procvičování rukou a nohou běžnými cviky nebo za pomocí různých masážních prostředků (míčky, ježci). Jedná se také o pomoc při orientaci v bytě klienta – v pokoji, koupelně, WC, v kuchyni apod. Pomoc spočívá ve slovním doprovodu a instruování klienta, v názorném ukázání, fyzickém vedení či vezení na invalidním vozíku. U tohoto úkonu vyžadujeme v rámci bezpečnosti dle aktuálního stavu klienta zajištění odpovídajících kompenzačních pomůcek. Neprovádíme u klientů, kteří se na úkonu aktivně nepodílí.

Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík zahrnuje pomoc se vstáváním nebo uléháním do postele, s přesunem z postele na vozík a z vozíku na postel při potřebě klienta přemístit se na toaletu, do koupelny, do kuchyně nebo ostatních prostor bytu. Pečovatelka pomáhá klientovi, s ohledem na jeho zdravotní stav, v potřebné míře motivuje klienta ke spolupráci a dbá na opatrnost při manipulaci s ním. U tohoto úkonu vyžadujeme v rámci bezpečnosti dle aktuálního stavu klienta zajištění odpovídajících kompenzačních pomůcek. Neprovádíme u klientů, kteří se na úkonu aktivně nepodílí, vyjma situace, kdy vlastní klient zvedák nebo jinou obdobnou pomůcku (vyžadujeme zaučení se zvedákem nebo pomůckou).

Pomoc při úkonech osobní hygieny

Pomoc při úkonech osobní hygieny je pomoc při ranní hygieně, koupel na lůžku nebo v koupelně, večerní hygiena. Pečovatelka vždy používá ochranné pomůcky (např.: hygienické rukavice, protiskluzová podložka, pracovní oděv nebo desinfekční prostředek na ruce, návleky,…), respektuje klientovo soukromí při hygieně a bere ohledy na klientův stud. Po celou dobu výkonu hygieny s klientem komunikuje a předem jej připravuje na to, co se s ním bude dít. Vhodně jej motivuje ke spoluúčasti na činnostech spojených s hygienou. Před výkonem úkonu si pečovatelka nachystá vše potřebné, aby od klienta neodbíhala. Prostředky na mytí, mazání, inkontinenční pomůcky apod. si zajišťuje klient sám. Provedení osobní hygieny je možné v koupelně nebo na lůžku, dle klientova zdravotního stavu. Sociální pracovnice nebo pečovatelka mohou doporučit vhodné pomůcky (sedátko na vanu, židli do sprchy, madla,…) pro efektivnější výkon naší služby.

Základní péče o vlasy a nehty

Základní péče o vlasy a nehty zahrnuje mytí vlasů, česání, fénování a stříhání nehtů na rukou a nohou. Stříhání nehtů je vždy na individuálním zvážení pečovatelky. Nestříháme nehty deformované nebo příliš silné, kde by mohlo hrozit, že klientovi ublížíme. V takovýchto případech pomáháme klientovi kontaktovat manikérku nebo pedikérku.

Pomoc při použití WC

Pečovatelka při tomto úkonu používá ochranné pomůcky, respektuje klientovo soukromí a bere ohledy na jeho stud. Sociální pracovnice nebo pečovatelka může pro zefektivnění práce doporučit vhodné pomůcky (nástavec na WC, pokojové WC, inkontinenční pomůcky, podložní mísa,…). Při tomto úkonu pomáhá pečovatelka klientovi s přesunem na WC (pokojové WC nebo na podložní mísu) a dále vynáší inkontinenční pomůcky, obsah pokojového WC a zajišťuje očistu klienta, desinfekci WC nebo dalších pomůcek. Přesun klienta na WC nebo pokojové WC provádíme jen za podmínky, že nám klient aktivně dopomáhá, pokud toho není schopen, používáme podložní mísu nebo inkontinenční pomůcky.

Dovoz nebo donáška jídla

Rozvozy obědů poskytujeme pouze klientům, kteří to vzhledem ke svému zdravotnímu stavu potřebují a nemají možnost využít komerční rozvozy obědů. Obědy rozvážíme v pracovní dny. Obědy předáváme klientovi osobně, ve výjimečných případech podle  předchozí domluvy. Jednomu klientovi můžeme dovézt v jeden den pouze jeden oběd. V odůvodněných případech je možné dovézt více obědů např. v pátek dovézt oběd i na víkend. U tohoto úkonu mimo Smlouvu o poskytování Charitní pečovatelské služby uzavíráme také Dohodu o zapůjčení termo-jídlonosičů (dále jen Dohoda). V ní jsou definovány podmínky pro klienta i Charitu Hranice. Termo-jídlonosiče i plastové misky na saláty a kompoty zapůjčujeme zdarma. Jídlonosiče jsou označeny jménem klienta a příp. i jeho bydlištěm.  Obal jídlonosiče, nerezové a plastové misky klienti sami nepopisují, mohlo by dojít k poškození materiálu.

Standardně klientům zapůjčujeme dva termo-jídlonosiče, aby mohlo docházet k jejich výměně. Jídlonosiče jsou označeny jménem klienta a příp. i jeho bydlištěm.

Stravu, kterou poskytujeme našim klientům, odebíráme z Alimentum Rest s.r.o. v Lipníku nad Bečvou a z Jídelny ZŠ v Oseku nad Bečvou. Alimentum Rest s.r.o. vaří každý všední den a nabízí výběr ze čtyř jídel. V době celozávodní dovolené a sanitárních dnů Alimentum Rest s.r.o. budou dodávány dva druhy hlavního jídla.

Školní jídelna nabízí zpravidla výběr ze dvou jídel (v případě výluky této jídelny nabízíme klientům možnost odběru obědů z Alimentum Rest s.r.o.). Z jídelny ZŠ rozvážíme obědy klientům v Oseku nad Bečvou, z Alimentum Rest s.r.o. dodáváme obědy klientům v Lipníku nad Bečvou a ostatních okolních obcích.

Jídelníček, podle kterého si klienti vybírají obědy, rozdáme vždy v předchozím týdnu (zpravidla ve středu). Následující den nebo nejpozději v pátek si zapíšeme nahlášené obědy klientů a zaneseme do tabulky, kterou předáme v Alimentum Rest s.r.o. resp. v jídelně ZŠ, aby podle ní mohli v příslušný den obědy nachystat.

Jakoukoli změnu, dodatečné nahlášení nebo zrušení obědů mohou klienti provést den předem do 12h buď osobně při návštěvě pečovatelky, nebo telefonicky vedoucí služby.

Za ošetřování jídlonosiče zodpovídá klient, který postupuje podle následujících pravidel:

 1. Jednotlivé misky a víčka nejsou určeny na vaření či ohřívání pokrmů a tekutin na spotřebičích (plynový sporák, elektrický sporák, mikrovlnná trouba…).
 2. Jednotlivé misky nejsou určeny k dlouhodobému skladování potravy a tekutin.
 3. Při mytí nerezových misek a víček se nesmí používat prostředky obsahující chlór.
 4. Při mytí či používání hliníkového nosidla může dojít k zčernání nebo vytvoření černých skvrn na částech. Toto zčernání není na závadu a ani není škodlivé. Je to pouze reakce hliníku na kyselé prostředí.
 5. Termo-nádobu a víko umývejte běžnými prostředky (jar…), nádobu zbytečně nevystavujte prašnému prostředí, působením statické elektřiny dochází k usazování prachu na vnějším povrchu jídlonosiče.
 6. Termo-nádobu nevystavujte přímému žáru, ohni a mrazu, došlo by k jejímu poškození. Při manipulaci postupujte opatrně.
 7. Termo-nádobu a víčko nikdy neumývejte v myčce nádobí ani ponorem do vody.

Pokud klient ve spolupráci se svoji rodinou není schopen zabezpečit čistotu jídlonosičů, provádí tuto službu pečovatelka a účtujeme klientovi čas dle platného ceníku.

Pomoc při přípravě jídla a pití

Jedná se o chystání snídaně, oběda, svačiny nebo večeře. Nejedná se o vaření jídla. Smyslem tohoto úkonu je pomoci klientovi s přípravou stravy, a to za jeho přímé spoluúčasti. Pečovatelka při tom dodržuje hygienické zásady. Před chystáním jídla si umyje ruce a postupuje dle individuálního plánu klienta s přihlédnutím k jeho dietě a aktuálním požadavkům. U klientů, kteří pravidelně užívají léky před, při nebo po jídle, je připomene (léky nechystáme).

Příprava a podání jídla a pití

Provádíme u klientů, jejichž zdravotní stav nedovoluje spoluúčastnit se na přípravě jídla a pití jako u předchozího úkonu. Jedná se o chystání snídaně, dovezeného nebo již připraveného oběda, svačiny nebo večeře. Nejedná se o vaření jídla ve smyslu vaření hlavního jídla. Pečovatelka opět dodržuje hygienické zásady. Před chystáním jídla si umyjeme ruce, postupujeme dle individuálního plánu klienta s respektem k jeho dietním požadavkům. Při chystání jídla s klientem komunikuje a chystá jídlo dle jeho přání. U klientů, kteří pravidelně užívají léky, je připomene. Použité nádobí u klienta umyje.

Úklid a údržba domácnosti

Jedná se o pomoc s běžným úklidem nebo pomoc při zajištění velkého úklidu. Úklidové pomůcky a materiál si klient zajišťuje sám. Pokud se jedná o osamělého klienta, je možné, abychom mu v rámci nákupu pomůcky na jeho náklady zakoupili. Klient zaučí pečovatelku v užívání úklidových prostředků a přístrojů (např. vysavač, mop,…). Pečovatelka s přístroji zachází ohleduplně, nezodpovídá za znehodnocení přístroje, pokud byl používán v souladu s návodem (zaučením).

Při poskytování služby postupujeme dle individuálního plánu klienta a chováme se tak, abychom zamezili případným neúmyslným škodám na majetku.

Pečovatelka při práci používá ochranné pomůcky (pracovní oděv, rukavice, event. návleky na boty).

Běžný úklid domácnosti

 • jedná se o „udržovací úklid“
 • uklízí se pouze prostory, které obývá a užívá klient (ne sklepy, půdy, společné prostory jiných spolubydlících).
 • v rámci běžného úklidu domácnosti vykonáváme:

umytí a utření nádobí, setření sporáku, vložení nádobí do myčky, úklid nádobí
z myčky, nachystání prádla k praní, věšení a sběr prádla, běžné umytí koupelny, WC, stlaní postele, výměna znečištěných lůžkovin, vynesení odpadků, utírání prachu, vysávání v obytných místnostech, zametení podlahy (v kuchyni, pokoji, chodbě), vytírání podlahy, úklid kuchyně, …

Velký úklid domácnosti

Velkým úklidem se rozumí sezónní úklid, mytí oken, úklid zanedbané domácnosti, úklid sklepa a společných prostor v bytovém domě. U takovéhoto úklidu pomáháme klientovi zajistit úklidovou agenturu.

Běžné nákupy a pochůzky

Za běžný nákup se považuje nákup denních potravin pro běžné užití, léků a potřeb pro domácnost (jar, odpadové sáčky….).

Za pochůzku se považuje např. vyzvednutí receptu u lékaře.

Běžné nákupy a pochůzky provádíme u klientů, kteří to vzhledem ke svému stavu potřebují a nejsou schopni si nákupy zabezpečit sami nebo za pomoci svých blízkých.

Na požadovaném nákupu se s klientem domlouváme vždy předem (např. při poslední návštěvě, pokud jedeme pro nákupní lístek zvlášť, pak účtujeme čas strávený u klienta a čas nezbytný k zajištění činnosti). S nákupním lístkem nám klient svěřuje i finanční obnos, který pečovatelka po provedení nákupu klientovi vyúčtuje.

Pro nákup upřednostňujeme obchodní markety, kde koupíme vše na jednom místě. Za věci, které si klient přeje a nemají je v obchodě, nekupujeme žádné náhrady (pokud si klient při předání nákupního seznamu nestanovil jinak).

Velký nákup

Za velký nákup považujeme nakupování zásob potravin na delší dobu (např. karton pití, karton mléka, …), nákup ošacení dle přání klienta, nákup vybavení domácnosti (mikrovlnná trouba, vysavač…), vždy pouze jednotně. Pečovatelka nakupuje najednou pouze takový velký nákup, který nepřesahuje 20 kg.

Nákup jiného druhu nebo větší váhové kategorie je možný po domluvě s vedoucí služby.

Donáška vody

Donášku vody provádíme pouze v případě, že tuto službu nemůže klientovi zabezpečit rodina nebo jeho blízcí. Úkon provádíme v domácnostech, kde není zdroj pitné vody nebo v důsledku havárie voda neteče. Vodu donášíme z nejbližšího zdroje a v nezbytném množství (voda na pití, vaření, opláchnutí nádobí, základní hygienu). V žádném případě nenosíme vodu na zalévání zahrádky, praní prádla apod.

Topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení

Provádíme jen u osamocených klientů, kde tuto službu není možno zajistit z jiných zdrojů (sousedská výpomoc, pomoc obecního pracovníka,…). Další podmínkou je, že v domácnosti klienta není alternativní druh topení (plynová nebo elektrická kamna, tepelné čerpadlo,…). Donáška a příprava topiva zahrnuje donesení topiva z kůlny nebo ze sklepa, příprava třísek (podpalovače), přikládání do kamen, vymetení kamen, odnos popela, nanošení zásob otopu na celý den nebo víkend. Nejedná se o řezání a štípání dřeva. Množství otopu, které pečovatelka nese, nesmí překročit 10 kg. Při topení v kamnech vyžadujeme zaučení pečovatelky v obsluze topného zařízení.

Praní a žehlení ložního nebo osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy

Praní prádla na Charitě provádíme pouze u klientů, kteří nemají pračku nebo možnost nechat si vyprat u svých blízkých. Prádlo vypereme, vyžehlíme, a pokud jsme se domluvili předem, tak provedeme i opravy drobných vad (přišití knoflíku, zašití menší dírky). Čisté prádlo při nejbližší příležitosti klientovi vrátíme.

Doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím zahrnuje doprovázení k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby, do zaměstnání a doprovázení zpět. Klienty doprovázíme pěšky, autobusem, vlakem nebo jako doprovod v sanitce. Ve všech případech se účtuje celkový čas doprovodu. Doprovod klientovi poskytujeme po předchozí domluvě, aby byla zajištěna časová kapacita ve službě. Pokud klient požaduje doprovod do veřejné služby, která se hradí, hradí tuto službu pro sebe i pečovatelku.

Práce dvou pečovatelek

U některých úkonů je nezbytná asistence dvou pečovatelek (krátkodobé zhoršení klientova zdravotního stavu nebo zdravotního stavu pečující osoby. Zpravidla se vztahuje k úkonům, kde provádíme fyzickou manipulaci s klientem – přesazování z postele na židli, vozík, osobní hygiena,…

Poskytujeme pouze za předpokladu že:

 • práci druhé pečovatelky není možné nahradit kompenzační pomůckou
 • práci druhé pečovatelky není možné nahradit prací rodinného příslušníka nebo jiných blízkých osob
 • jedná se o dočasnou záležitost
 • požadovaný úkon je ve dvojici proveditelný (pracovníci posoudí po vyzkoušení)
 • klient (jeho rodina, blízcí) nepříznivou situaci aktivně řeší (úpravy v bytě, žádost v domově seniorů, …)

V těchto případech účtujeme u činností čas pouze jedné pečovatelky a jeden čas nezbytný k zajištění úkonu. Pokud každá pečovatelka dělá jiný úkon, pak klient platí za čas obou pečovatelek.

Neodhlášená návštěva

Neodhlášenou návštěvu započítáváme, pokud klient neodhlásil službu, pečovatelka k němu dorazila a zjišťovala proč se tak stalo (volání vedoucí služby, kontaktním osobám,…). Klient platí částku za ČNZČ + částku za čas, který pečovatelka zjišťovala, co se vlastně stalo a proč klient neotevírá. Tento čas nezapočítáváme u dovozů obědů.

U úkonu dovoz obědů účtujeme celou částku (dovoz i cena obědu). Jedná se o případy, kdy klient odhlásí oběd po osmé hodině ranní v den, kdy měl být oběd dovezen.

 

Vyřizování stížností, připomínek a pochval

Jako klient sociální služby máte právo si stěžovat na kvalitu poskytovaných služeb. Charita Hranice bere kvalitu všech svých služeb vážně. Proto si cení nejenom pochval, které nás potěší, ale i stížností a připomínek, které upozorní na nedostatky služby a pomohou k jejímu zlepšení. Jejich řešení vede jak k profesionalizaci poskytovaných sociálních služeb, tak i k Vaší spokojenosti.

Stížnost můžete podat Vy, Váš rodinný příslušník a další osoby, které podávají stížnost ve Vašem zájmu. Pro podání stížnosti si můžete zvolit svého zástupce, který také obdrží vyřízenou stížnost. Při vyřizování se postupuje podle zpracované metodiky.

Definice pojmů

Připomínka

Připomínka je informace, kterou vyjadřujete upozornění na nedostatky v poskytovaných službách. Svojí podstatou se vztahuje do minulosti. Pracovníkům CHPS slouží jako návrh, nápad či inspirace ke zlepšení kvality jejich práce. Pracovníci, kteří přijali připomínku od některého z klientů, ji dle povahy prezentují na společné poradě služby.

Podnět

Podnět je informace, kterou vyjadřujete svůj návrh na konkrétní změnu v poskytovaných službách. Svojí podstatou se vztahuje do budoucnosti. Pracovníkům CHPS slouží jako návrh, nápad či inspirace ke zlepšení kvality jejich práce. Podnět může být také vodítkem při tvorbě IP.  Pracovníci, kteří podnět přijali, jej dle povahy přednesou na společné poradě služby.

Stížnost

Stížnost je vyjádření nespokojenosti. Musí být stěžovatelem vyslovena, pojmenována a adresována pracovníkovi CHPS. Stížnost je zaznamenána do Knihy stížností. Výsledkem šetření je písemný protokol. Stěžovatel je o výsledku šetření písemně informován.

Způsoby podání stížnosti

 • ústně (sdělíte ji kterékoli pracovnici CHPS, která ji předá vedoucí služby; pokud se jedná o stížnost na vedoucí CHPS, pak ji pracovnice předá řediteli organizace)
 • telefonicky (anonymně či neanonymně)
 • písemně (anonymně či neanonymně, zaslat poštou, či osobně předat přímo pracovnici CHPS)
 • elektronicky (emailem na adresu vedoucí služby nebo ředitele organizace)

Postup pro vyřizování stížnosti

 • stížnost řeší vedoucí CHPS
 • stížnost na vedoucího pracovníka přijímá a řeší ředitel organizace
 • při projednávání stížnosti požádá řešitel o vyjádření zúčastněné strany (u anonymní stížnosti se vychází pouze z jejího obsahu)
 • řešitel stížnost posoudí, podle vyjádření zúčastněných stran, a pokud je potřeba, tak i dalších osob
 • výsledek vyřízení stížnosti řešitel písemně oznámí stěžovateli
 • anonymní stížnosti řešíme na poradě zaměstnanců a hledáme cesty nápravy, výsledek řešení anonymní stížnosti umístíme na vývěsce na kostele Sv. Jakuba (30 dní)
 • písemný zápis řešení stížnosti obsahuje:
  • datum vyřízení stížnosti
  • jméno a podpis odpovědné osoby (řešitele)
  • výsledek vyřízení stížnosti (opodstatněnost, neopodstatněnost, v čem byla stížnost oprávněná a v čem nikoliv, důvod proč se nepodařilo stížnost vyřešit)
  • u oprávněné stížnosti omluvu a přijatá opatření
  • jakým způsobem a kam se může stěžovatel odvolat v případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti

Lhůta pro vyřízení stížnosti

 • okamžitě bez zbytečných průtahů, nejdéle do 1 měsíce od podání
 • při nevyřešení stížnosti ve lhůtě do 1 měsíce, s tímto seznámíme stěžovatele a domluvíme se na dalším postupu

Kniha přání a stížností

Všechny stížnosti (neanonymní i anonymní) evidujeme v Knize přání a stížností, která se nachází v kanceláři vedoucí CHPS.

Vyšší instituce

Pokud má klient pocit, že jeho stížnost nebyla adekvátně prošetřena, má možnost obrátit se na tyto instituce:

 • Arcidiecézní charita v Olomouci (Křížkovského 6/505, 779 00 Olomouc, tel.: 585 229 380, e-mail: info@acho.charita.cz)
 • Odbor sociálních věcí Olomouckého kraje (krajský úřad Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, tel.: 585 508 219)
 • Úřad práce Olomouckého kraje, kontaktní pracoviště Lipník nad Bečvou Bratrská 358/3, Lipník nad Bečvou I-Město, 751 31 Lipník nad Bečvou
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1/376, 1287 01 Praha 1, tel.: 221 921 111
 • Ombudsman – Veřejný ochránce práv (Údolní 39, Brno, 602 00, tel.: 542 542 888)

 

Ukončení Smlouvy

Smlouva uzavřená mezi Charitou Hranice a klientem zaniká:

 • uplynutím doby, na kterou byla sjednána
 • písemnou dohodou mezi oběma smluvními stranami
 • vypovězením ze strany klienta (i bez udání důvodu, bez výpovědní lhůty), a to písemnou formou
 • vypovězením ze strany Charity Hranice pouze z těch důvodů, které jsou uvedeny v čl. VI. odst. 2 Smlouvy, a to písemnou formou. Výpovědní lhůta je 14 dní, v odůvodněných případech může být zkrácena na 1 den (viz bod a) – fyzická agrese vůči pečovatelkám, hygienické podmínky ohrožující život a zdraví pracovnic):
 1. klient porušuje své povinnosti vyplývající ze Smlouvy a Pravidel. Za porušení povinností vyplývajících ze Smlouvy se považuje zejména nezaplacení úhrady za poskytnuté sociální služby, hygienicky nevyhovující prostředí, agresivní chování vůči pečovatelkám a sexuální obtěžování pečovatelek.
 2. klient vzhledem ke změně svých možností, schopností a přání potřebuje jiný druh služby (klientův zdravotní stav se zlepšil natolik, že nepotřebuje naši službu, nebo naopak zhoršil, že potřebuje jiný druh služby)
 3. zánik služby z důvodů finančních nebo provozních
 • může být ukončena, pokud klient více jak 60 dní nevyužívá naši službu (v takovém případě sociální pracovnice nebo vedoucí služby kontaktuje klienta za účelem zjištění příčin nevyužití služby a domluví se na postupu řešení situace)
 • automaticky trvalým umístěním klienta v ústavním zařízení
 • automaticky přestěhováním klienta mimo územní působnost CHPS
 • úmrtím klienta

 

Havarijní a nouzové situace

Součástí Charitní pečovatelské služby (CHPS) je i snaha předcházet havarijním a nouzovým situacím a v případě jejich vzniku Vám pomoci je správně řešit.

Nouzová situace je nepředvídatelná událost, při které dojde k mimořádnému ohrožení klienta nebo pracovníka CHPS.

Havarijní situace je mimořádná a náhlá událost způsobená:

 • závadou nebo poruchou technického zařízení
 • přírodní katastrofou (povodeň, požár, prasklé vodovodní potrubí, únik plynu apod.)

Jelikož se jedná o situace, kterým zpravidla nejde zabránit, mohou nastat kdykoli a náhle a je nutné při nich jednat co nejrychleji, prosíme Vás v této věci o spolupráci s našimi pracovníky. Pomůžete tím k lepšímu a rychlejšímu řešení vzniklé situace.

Jedním z druhů spolupráce je např. nahlášení možných rizik, která u Vás mohou nastat při naplňování společně nastavených cílů služby, a jejich zapsání do Vašeho Individuálního plánu. Je dobré, abychom tato rizika nejen znali, ale také věděli, jakým způsobem je budeme řešit.

Havarijním a nouzovým situacím také předcházíme tím, že u klientů s poruchou hybnosti a orientace, kteří jsou v domácnosti sami, zjišťujeme a zapisujeme do IP, kde se nachází uzávěry vody, elektřiny a plynu. Abychom mohli v případě havárie co nejrychleji jednat.

Pokud dojde ke vzniku nouzové a havarijní situace za přítomnosti našeho pracovníka, postupuje podle předem daného a jemu známého metodického pokynu. Událost je povinen nahlásit vedoucí služby nebo (v její nepřítomnosti) pracovníkovi Charity, který ji zastupuje, popř. řediteli organizace.

Každý pracovník zná základy první pomoci a pravidelně se účastní školení o Bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP) a Požární ochraně (PO).

 

Standartní postup pracovníka při nouzové nebo havarijní situaci je

 1. záchrana života (Vašeho, svého, popř. dalších zúčastněných osob),
 2. ochrana zdraví (Vašeho, svého, popř. dalších zúčastněných osob),
 3. záchrana majetku (dle možností a situace, např. osobní doklady, léky, cennosti)
 4. povinnost informovat (vedoucí služby, rodinné příslušníky nebo opatrovníka klienta služby apod.),
 5. provedení zápisu o vzniklé situaci

Při vzniku nouzové a havarijní situace, která by nastala a měla souvislost s výkonem námi poskytované pečovatelské služby u Vás, se můžete okamžitě obrátit na vedoucí služby na tel. čísla 581 772 089, 777 238 520. Jednotlivé pečovatelky nemají služební telefony.

 

Mezi nejčastější nouzové situace, které mohou při naší službě nastat, patří:

 • pečovatelka se nedostaví - pokud se pracovnice k Vám nedostaví nebo se opozdí (zdrží se déle u předchozího klienta, zaspí, má zdravotní obtíže atd.) o více než 45 minut, budete o tom informován/a vedoucí služby. Pokud se tak nestane, zavolejte vedoucí služby, která zjistí příčinu a situaci bude následně řešit.
 • Klient neotevírá, nemáme klíče – pečovatelka zjišťuje, co se stalo (opakovaně zvoní, pokud to jde, klepe na okna), kontaktuje vedoucí služby, která obvolává klientem uvedené kontaktní osoby. S nimi domlouváme další postup.
 • Klient spadl, než k němu pečovatelka přišla – u klientů, kde nemáme klíče, voláme kontaktní osoby, aby otevřely byt klienta. Pokud kontakty nemáme, pak voláme 112 nebo hasiče 150. Zajistíme ošetření, dle vážnosti voláme RZS a necháme klienta hospitalizovat.
 • Klient je zjevně pod vlivem návykových látek a je vůči pečovatelce agresivní – v těchto případech se, pokud je to možné, s klientem domluvíme na jiný termín služby. Pokud to situace vyžaduje a mohlo dojít k ohrožení klientova života nebo zdraví, kontaktujeme osoby uvedené klientem a domlouváme s nimi další postup řešení. U klientů, kteří jsou opakovaně agresivní nebo kde došlo k fyzickému napadení pečovatelky, ukončujeme smlouvu.

Všechny ostatní situace máme popsané v metodice a v případě, Vašeho zájmu Vám metodiku předložíme.

 

Navazující služby a kontakty

MUDr. Aseemová (MED Centrum)

581 701 864

MUDr. Procházka (Soběchleby)

581 627 269

MUDr. Fornůsek (MED Centrum)

581 701 862

Neurologie MUDr. Březinová (MED Centrum)

581 701 872

MUDr. Brančíková (MED Centrum)

581 701 863

MUDr. Podstrelná – kožní (MED Centrum)

581 701 874

 

MUDr. Šlajová

581 774 045

MUDr. Stržanovská- ORL (MED Centrum)

734 866 078

 

MUDr. Kremzer (Pavlovice)

602 543 732, 581 791 013

MUDr. Zajíc – urolog (Nemocnice, středa)

581 727 212

MUDr. Šulák (Loučská 503)

731 453 168

MUDr. Bělík-ortoped (Nemocnice, pátek)

581 727 217

MUDr. Piková (Loučská 503)

770 196 663

MUDr. Boháč-plicní (Nemocnice, úterý)

581 727 215

MUDr. Punčochářová (MED Centrum)

581 701 871

MUDr. Schovánková-alergolog (Nemocnice, po+čt)

725 725 848

 

MUDr. Křiváčková (Losertova 69)

773 337 813

Chirurgie (Nemocnice)

581 727 212

Nemocnice Hranice

581 679 111

Středisko volného času

581 771 594

Nemocnice Přerov

581 271 111

Městská knihovna

581 771 157

Fakultní nemocnice Olomouc

588 441 111

Turistické informační centrum

581 773 763

Řím.-kat. farnost Lipník n. B.

581 771 358, 731 402 199

Sociální služby Lipník n. B. (Středisko osobní hygieny a klub Pohoda)

581 773 783, 725 528 761

Městský úřad Lipník n. B.

581 722 111

Hotel LÍPA

581 773 834

Úřad práce ČR KP Lipník n. B. – příp.na péči

950 155 755

Školní jídelna v Oseku n. B.

581 705 924