Pečovatelská služba - Lipník nad Bečvou

pslip

 

chps lipník B

Vedoucí služby Bc. Petra Šustalová 
Kontaktní adresa Křížkovského 68/3, 751 31 Lipník nad Bečvou mapa
Provozní doba    7:00 - 15:00
Telefon 581 772 089, 777 238 520
E-mail petra.sustalova@hranice.charita.cz

 

Charitní pečovatelská služba je terénní sociální služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje ve vymezeném čase, v přirozeném sociálním prostředí osob, dle § 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a jeho prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb.

 

Poslání služby

Posláním Charitní pečovatelské služby středisko Lipník nad Bečvou (dále jen CHPS) je poskytovat sociální službu potřebným lidem v jejich životních podmínkách, tzn. podporovat jejich soběstačnost v péči o svoji osobu a zájmy a pomoci jim zajistit chod domácnosti, pokud to jejich zdravotní stav nebo konkrétní životní situace vyžaduje a dovolí.

 

Cíl služby

Hlavní cíle

 • umožnit našim klientům žít co nejdéle v jejich přirozeném domácím prostředí dle svého přání
 • zachovat či zlepšit kvalitu jejich života

Dílčí cíle

 • zajistit potřebnou míru podpory soběstačnosti klienta
 • zachovat sociální vazby klienta
 • zachovat životní styl klienta
 • udržet vysokou míru spokojenosti klientů s naší službou 

 

Cílová skupina

 • osoby s chronickým onemocněním od 19 let: dospělé osoby se sníženou soběstačností, které trpí dlouhodobým onemocněním
 • osoby s tělesným onemocněním od 19 let: dospělé osoby se sníženou soběstačností z důvodu tělesného postižení
 • senioři: osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku, které potřebují dopomoc v základních životních dovednostech, zejména v péči o svoji osobu a domácnost

CHPS neposkytujeme:

 • osobám, které trpí těžkými psychiatrickými poruchami
 • osobám, jejichž stravování vyžaduje speciální dietu (při dovozu jídla)
 • osobám, jejichž stav vyžaduje jinou odbornou sociální nebo zdravotní službu

 

Poskytované služby

CHPS poskytuje základní činnosti rámcově uvedené v § 6 odst. 1 vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 108/2006 o sociálních službách:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (např. pomoc při podávání jídla a pití, pomoc při oblékání, pomoc při samostatném pohybu nebo při přesunu na lůžko či vozík)
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (např. pomoc při úkonech osobní hygieny nebo pomoc při použití WC)
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (dovoz nebo donáška jídla, pomoc a podpora při přípravě a podání jídla a pití)
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti (běžný úklid a údržba domácnosti, velký úklid, nákupy a pochůzky, praní a žehlení osobního a ložního prádla)
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (např. doprovázení dospělých do školského zařízení, do zaměstnání, k lékaři nebo na instituce poskytující veřejné služby)

Služby se poskytují ve vymezeném čase v domácnostech klientů kvalifikovanými pečovatelkami na základě uzavřené smlouvy a aktuálního individuálního plánu. 

 

Zásady poskytování sociální služby

 • partnerství – pracovník a klient služby jsou rovnocennými partnery;
 • respektování osobnosti klienta – ke každému klientovi přistupujeme jako k jedinečné osobnosti, bez předsudků a dbáme na jeho individuální potřeby;
 • respektování soukromí klienta;
 • empatický a vřelý přístup ke klientovi – vyjadřujeme pozitivní zájem, emoční účast a schopnost naslouchat;
 • respektování a podpora soběstačnosti klienta – usilujeme o co největší míru soběstačnosti klienta;
 • spolupráce s blízkými osobami klienta – na základě přání klienta úzce spolupracujeme s jeho nejbližšími příbuznými nebo jinými (klientem určenými) osobami;
 • zachování mlčenlivosti a důvěrnosti informací – informace získané od klientů v rámci poskytovaných služeb jsou důvěrné. Pracovníci zachovávají mlčenlivost a dbají na důvěrnost sdělovaných skutečností (např. rodinné a majetkové poměry klienta apod.).

 

Kapacita služby

Denní kapacita služby je 76 klientů (26 přímá obslužná péče a 60 dovoz jídla)

 

Časová dostupnost

CHPS poskytujeme v pracovních dnech od 7.00 do 19:30 hodin, po dohodě
i v sobotu, neděli a o svátcích. Přičemž ve všední dny od 15 hodiny a o víkendech a svátcích
poskytujeme službu pouze klientům, kteří si nemohou péči zajistit jinak (např. osamělost
klienta).
Pečovatelskou službu neposkytujeme v nočních hodinách. Službu dovozu obědů poskytujeme pouze v pracovní dny.
Nedílnou součástí poskytování CHPS je individuální plánování průběhu služby.

 

Územní působnost

Lipník nad Bečvou včetně místních částí (Nové Dvory, Trnávka, Loučka, Podhoří, Podhůra), Bohuslávky, Bezuchov, Lhota, Dolní Nětčice, Dolní Újezd vč. Skoky, Hlinsko, Horní Nětčice, Jezernice vč. Přední Familie, Kladníky, Oldřichov, Oprostovice, Osek nad Bečvou, Veselíčko vč. Vicínov a Tupec, Soběchleby, Týn nad Bečvou, Radotín, Žákovice