Pečovatelská služba - Lipník nad Bečvou

pslip

 

chps lipník B

Vedoucí služby Bc. Petra Šustalová 
Kontaktní adresa Křížkovského 68/3, 751 31 Lipník nad Bečvou mapa
Provozní doba    7:00 - 15:00
Telefon 581 772 089, 777 238 520
E-mail petra.sustalova@hranice.charita.cz

 

Charitní pečovatelská služba (CHPS) je terénní sociální služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje ve vymezeném čase, v přirozeném sociálním prostředí osob, dle § 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a jeho prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb.

 

Poslání služby

Posláním CHPS je poskytovat sociální službu potřebným lidem v jejich životních podmínkách, tzn. podporovat jejich soběstačnost v péči o svoji osobu a zájmy a pomoci jim zajistit chod domácnosti, pokud to jejich zdravotní stav nebo konkrétní životní situace vyžaduje a dovolí.

 

Cíl služby

Hlavní cíle

 • umožnit našim uživatelům žít co nejdéle v jejich přirozeném domácím prostředí dle svého přání
 • zachovat nebo zlepšit kvalitu jejich života

Dílčí cíle

 • zajistit potřebnou míru podpory soběstačnosti uživatele
 • zachovat sociální vazby uživatele
 • zachovat životní styl uživatele
 • udržet vysokou míru spokojenosti uživatelů s naší službou 

 

Cílová skupina

 • osoby s chronickým onemocněním od 19 let: dospělé osoby se sníženou soběstačností z důvodu dlouhodobého onemocnění (např.: srdeční choroby, mozková mrtvice, rakovina, onemocnění dýchacích cest nebo cukrovka)
 • osoby s tělesným postižením od 19 let: dospělé osoby se sníženou soběstačností z důvodu tělesného postižení
 • senioři: osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku, které potřebují pomoc v základních životních dovednostech, zejména v péči o svoji osobu a domácnost

Negativní vymezení cílové skupiny

CHPS nemůže být poskytnuta:

 • lidem, kteří nespadají do cílové skupiny služby
 • lidem, kteří nemají bydliště v rámci její územní působnosti
 • zájemcům o péči, pokud je kapacita služby naplněna
 • lidem, jejichž stav vyžaduje jiné odborné sociální nebo zdravotnické služby
 • zájemcům, kterým byla v posledním půl roce ukončena smlouva o poskytnutí CHPS ze strany Charity Hranice z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy

 

Poskytované služby

CHPS poskytuje základní činnosti rámcově uvedené v § 6 odst. 1 vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 108/2006 o sociálních službách:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (např. pomoc při podávání jídla a pití, pomoc při oblékání, pomoc při samostatném pohybu nebo při přesunu na lůžko či vozík)
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (např. pomoc při úkonech osobní hygieny nebo pomoc při použití WC)
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (dovoz nebo donáška jídla, pomoc a podpora při přípravě a podání jídla a pití)
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti (běžný úklid a údržba domácnosti, velký úklid, nákupy a pochůzky, praní a žehlení osobního a ložního prádla)
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (např. doprovázení dospělých do školského zařízení, do zaměstnání, k lékaři nebo na instituce poskytující veřejné služby)

Služby se poskytují ve vymezeném čase v domácnostech uživatelů kvalifikovanými pečovatelkami na základě uzavřené smlouvy. 

 

Zásady poskytování sociální služby

 • partnerství – pracovník a uživatel služby jsou rovnocennými partnery;
 • respektování osobnosti uživatele – ke každému uživateli přistupujeme jako k jedinečné osobnosti, bez předsudků a dbáme na jeho individuální potřeby;
 • respektování soukromí uživatele;
 • empatický a vřelý přístup k uživateli – vyjadřujeme pozitivní zájem, emoční účast a schopnost naslouchat;
 • respektování a podpora soběstačnosti uživatele – usilujeme o co největší míru soběstačnosti uživatele;
 • spolupráce s blízkými osobami uživatele – na základě přání uživatele úzce spolupracujeme s jeho nejbližšími příbuznými nebo jinými (uživatelem určenými) osobami;
 • zachování mlčenlivosti a důvěrnosti informací – informace získané od uživatelů v rámci poskytovaných služeb jsou důvěrné. Pracovníci zachovávají mlčenlivost a dbají na důvěrnost sdělovaných skutečností (např. rodinné a majetkové poměry uživatele apod.).
 • kvalifikovaný personál – službu poskytujeme kvalifikovaným a profesionálním personálem.

 

Kapacita služby

Denní kapacita služby je 86 uživatelů (26 přímá péče a 60 dovoz jídla)

 

Časová dostupnost

Pečovatelskou službu poskytujeme v pracovní dny od 7:00 do 19:30.

S přihlédnutím k potřebám uživatele a možnostem kapacity zařízení lze čas poskytování služby po dohodě rozšířit i na víkendy a svátky (7:00 – 19:30). Mezi případy, kdy službu poskytujeme v tuto dobu, patří zejména osamělost zájemce, kdy nelze službu zajistit jinak. Službu ve všední dny odpoledne (15:00 – 19:30), o víkendech a svátcích zajišťuje vždy pouze jedna pečovatelka. Z tohoto důvodu je kapacita poskytování služby v těchto časech omezena.

Službu dovozu obědů poskytujeme pouze v pracovní dny.

Pečovatelskou službu neposkytujeme v nočních hodinách.

 

Územní působnost

Lipník nad Bečvou včetně místních částí (Nové Dvory, Trnávka, Loučka, Podhoří, Podhůra), Bohuslávky, Bezuchov, Lhota, Dolní Nětčice, Dolní Újezd vč. Skoky, Hlinsko, Horní Nětčice, Jezernice vč. Přední Familie, Kladníky, Oldřichov, Oprostovice, Osek nad Bečvou, Veselíčko vč. Vicínov a Tupec, Soběchleby, Týn nad Bečvou, Radotín, Žákovice